Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra
691 221 116 lub 513 779 782
biuro@nieruchomosci-siofer.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

  Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).

 2. Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

  • powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,,
  • powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).
 3. Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.


Forma przekazania świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

 • elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku


Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej.

Audyt energetyczny

to ekspertyza techniczno-ekonomiczna, określające zakres i parametry techniczno ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to zespół działań mających na celu ograniczenie marnotrawienia energii w budynkach.

Celem audytu energetycznego jest wskazanie optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Optymalizacja dotyczy kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

W ramach audytu energetycznego rozpatrywane są prace modernizacje polegające na docieplaniu ścian i dachów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, zainstalowaniu zaworów termostatycznych, zastosowaniu automatyki pogodowej, modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowaniu wentylacji mechanicznej, itp. Analizowane są też możliwości zmniejszenia kosztów pozyskania energii poprzez zmianę źródła lub nośnika energii. Rozpatrywana jest również zmiana źródła energii na źródło odnawialne (pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wsparcie finansowe

Audyt energetyczny może stanowić podstawę do uzyskania wsparcia finansowego. Osoby fizyczne mogą starać się o dotacje w ramach:

 • Programu „Czyste Powietrze”,
 • Programu „Ciepłe Mieszkanie”,
 • Programu „Mój Prąd”,
 • Programu „Moje Ciepło”,
 • Ulgi termomodernizacyjnej,
 • Programu TERMO,
 • Pozostałych źródeł finansowania.

Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, itd. mogą starać się o dotacje w ramach:

 • Programu TERMO,
 • Pozostałych źródeł finansowania.

Gminy mogą starać się o współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w korzystając z:

 • Programu TERMO,
 • Programu “STOP SMOG”,
 • Pozostałych źródeł finansowania.

Premia termomodernizacyjna i remontowa

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego lub remontowego modernizowanego budynku.

Premia termomodernizacyjna oznacza wsparcie finansowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) właścicielom i zarządcom ocieplanych budynków. Zaliczają się do nich m.in. właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Od 1 grudnia 2022 roku wartość premii termomodernizacyjnej wynosi 26% poniesionych kosztów inwestycji. Jeżeli przy termomodernizacji zostanie również uwzględniona inwestycja w Odnawialne Źródło Energii, kwota wsparcia wynosi 31%.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku do jednego z banków, który znajduje się na liście BGK. Do wniosku należy dołączyć audyt energetyczny, dokument opisujący parametry techniczne budynku. Jego celem jest przedstawienie optymalnych rozwiązań, które należy wdrożyć w ramach poprawy energooszczędności. Dokument opisuje zakres potencjalnej inwestycji termomodernizacyjnej wraz z jej kosztami i stopą zwrotu. Usługa powinna być wykonana przez rekomendowanego audytora, który znajduje się na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub Krajowej Agencji Poszanowania Energii.


Zapraszamy do kontaktu

Wszystkich zainteresowanych audytem energetycznych lub remontowym prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami

tel. 691 221 116 tel. 513 779 782


Kto może ubiegać się o premię remontową?

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

 • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub
 • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego.

oraz

 1. budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
 2. budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Wysokość premii remontowej

Wysokość premii remontowej wynosi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego. Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora - lista banków kredytujących. Przeznaczona jest dla inwestorów korzystających z kredytu (wsparcie nie dotyczy inwestorów realizujących przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków)


Cennik

Ceny ustalane są indywidualnie. W celu dokładnej wyceny prosimy o kontakt i podanie podstawowych informacji dotyczących budynku/lokalu:

 • odzaj i przeznaczenie,
 • powierzchnia użytkowa,
 • rodzaj ogrzewania, chłodzenia i wentylacji,
 • dostępność dokumentacji technicznej.